Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství komplexně od občanskoprávních vztahů, přes právo rodinné, pracovní až po právo obchodní, trestní právo, správní právo a další právní obory. Advokáti vykonávají tzv. všeobecnou praxi, v případě složitějších právních problémů případ zpracovává advokát specializovaný na příslušnou právní oblast. Jsou též využívány konzultace s odborníky z jiných oborů, zejména s daňovými poradci a znalci.

  Právní poradenství je poskytováno formou konzultací, jednání s klienty i protistranami, sepisem smluv, sepisem soudních žalob a jiných podání a zastupováním před soudy a správními orgány a ve formě obhajoby v trestních věcech.

  V rámci své činnosti advokátní kancelář poskytuje buď komplexní právní poradenství (zejména podnikatelským subjektům), nebo zajišťuje právní služby pro jednotlivé případy, záleží vždy na povaze právní pomoci a na dohodě mezi advokátem a klientem.

  Činnost advokátní kanceláře je upravena zejména zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, etickými pravidly vydanými Českou advokátní komorou a příslušnými procesními řády (trestní řád, občanský soudní řád, správní řád, daňový řád, soudní řád správní).obecně | specializace

nahoru